DH Buitensport 
Organiseert en begeleidt buitensportactiviteiten

Algemene voorwaarden

Algemeen
Onder de noemer activiteiten omschreven in onze Algemene Voorwaarden vallen alle door DH Buitensport georganiseerde activiteiten zoals feestjes, clinics, tochten, teambuildings en actieve vakanties in binnen en buitenland. De activiteiten worden zo goed mogelijk omschreven, maar in de praktijk kan de uiteindelijke vorm door verschillende oorzaken iets anders uitpakken. Alvorens je inschrijft voor een activiteit bij DH Buitensport moet je de Algemene Voorwaarden goed hebben doorgelezen. Door het invullen en versturen van het inschrijfformulier wordt een bindend contract aangegaan tussen de deelnemer en DH Buitensport, gebaseerd op deze Algemene Voorwaarden. DH Buitensport behoudt zich het recht om de deelname van een individuele klant of groep te weigeren zonder opgave van reden. DH Buitensport spant zich tot het uiterste in om een leerzame en veilige activiteit te organiseren.

Inschrijving van personen
Het inschrijven verloopt in de volgende stappen: Deelnemer stuurt per e-mail het inschrijfformulier met een verzoek tot deelname aan een activiteit. Dit zorgt voor de voorlopige aanmelding. Deelnemer maakt het volledige bedrag van de activiteit over op rekening NL98 RABO 0313280355 t.n.v. D. van Haaften te Vlaardingen, onder vermelding van de activiteit. Hiermee is de inschrijving van de activiteit definitief. Hiermee is jouw deelnameplaats vastgesteld en ben je zeker van deelname. De deelnemer ontvangt bij meerdaagse activiteiten één week voor het begin van de activiteit de resterende informatie zoals een routebeschrijving, het ontmoetingspunt, een paklijst, etc.

Inschrijving groepen
Indien een groep zich aanmeldt verloopt het contact via één persoon. Deze persoon (de contactpersoon, de aanmelder) is verantwoordelijk voor de aanmelding, het verspreiden en terugsturen van de overeenkomst, de betaling en het verspreiden van de resterende informatie. Als een groep zich aanmeldt, gaan alle deelnemers akkoord met deze voorwaarden. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder, contactpersoon), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Het aanmelden verloopt in de volgende stappen: De contactpersoon stuurt per e-mail een inschrijfformulier of reserveringsformulier en verzoek tot deelname aan een activiteit. Dit zorgt voor de voorlopige aanmelding. DH Buitensport stuurt per e-mail dat de activiteit die men op het oog heeft door DH Buitensport georganiseerd kan worden, een omschrijving van de activiteit. De contactpersoon maakt het voor de activiteit verschuldigde bedrag over op rekening NL98 RABO 0313280355 t.n.v. D. van Haaften te Vlaardingen, onder vermelding van de activiteit. DH Buitensport bevestigt per e-mail de definitieve deelname; de overeenkomst is gesloten. De contactpersoon ontvangt bij meerdaagse activiteiten één week voor het begin van de activiteit de resterende informatie zoals een routebeschrijving, het ontmoetingspunt, paklijst, etc.

Reservering van activiteiten door personen of groepen
Indien een groep een activiteit wilt reserveren verloopt het contact via één persoon. Deze persoon (de contactpersoon, de aanmelder) is verantwoordelijk voor de reservering, het verspreiden en terugsturen van de overeenkomst, de betaling en het verspreiden van de resterende informatie. Als een groep reserveer , gaan alle deelnemers akkoord met deze voorwaarden. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder, contactpersoon), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
Indien een persoon of groep een activiteit wilt reserveren dan verloopt dit in de volgende stappen. Deelnemer of contactpersoon stuurt per e-mail het reserveringsformulier met een verzoek tot deelname aan een activiteit op een voor DH Buitensport beschikbare datum. Dit zorgt voor de voorlopige aanmelding. DH Buitensport stuurt per e-mail dat de activiteit die men op het oog heeft door DH Buitensport georganiseerd kan worden, een omschrijving van de activiteit met de daarbij horende kosten. Deelnemer of contactpersoon maakt het volledige bedrag over op rekening NL98 RABO 0313280355 t.n.v. D. van Haaften te Vlaardingen, onder vermelding van de activiteit. DH Buitensport bevestigt per e-mail de definitieve aanmelding; de overeenkomst is gesloten. De deelnemer of contactpersoon ontvangt bij meerdaagse activiteiten één week voor het begin van de activiteit de resterende informatie zoals een routebeschrijving, het ontmoetingspunt, een paklijst, etc.

Betalingsvoorwaarden
De inschrijving van een activiteit is pas definitief als het volledige bedrag horende bij de gekozen activiteit is overgemaakt. Hiermee is jouw deelnameplaats vastgesteld en ben je zeker van deelname. 
Het volledige verschuldigde bedrag dient uiterlijk 14 dagen voor het begin van de activiteit overgemaakt te worden op rekeningnummer: 
NL98 RABO 0313280355 t.n.v. D. van Haaften te Vlaardingen onder vermelding van de activiteit. Bij aanmelding binnen 14 dagen voor het begin van de activiteit dient het volledige bedrag direct te worden overgemaakt.

Annulering door deelnemer
Na definitieve inschrijving van een activiteit en betaling van het verschuldigde bedrag horende bij deze activiteit, georganiseerd door DH Buitensport is restitutie niet mogelijk, je deelname plaats is wel overdraagbaar.

Annulering door DH Buitensport
DH Buitensport behoudt zich het recht om een activiteit te annuleren, te onderbreken of te wijzigen in geval van onverantwoorde terreinomstandigheden, natuurinvloeden, te weinig deelnemers of welke overmachtsituatie dan ook. In dat geval biedt DH Buitensport de deelnemer steeds het best mogelijke alternatief aan. Indien er geen alternatief gevonden wordt, wordt het volledige verschuldigde bedrag terug gestort.
DH Buitensport heeft het recht de overeenkomst tot 1 week voor het begin van de activiteit op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal, vermeld bij de activiteit. De deelnemer krijgt in een dergelijke geval het reeds betaalde activiteit kosten volledig terug.

Verzekering
Deelname is te allen tijde op eigen risico en elke deelnemer is verplicht mogelijke risico’s zelf te dekken door onder andere een goed dekkende ziektekostenverzekering, reisverzekering en eventueel een annuleringsverzekering af te sluiten.

Uitsluiting van deelname
DH Buitensport behoudt zich het recht om een deelnemer uit te sluiten van verdere deelname mocht deze drank of drugs gebruikt hebben of gebruiken kort voor of tijdens de activiteit. Dit uit veiligheidsoverwegingen en omdat het niet past in de aard van onze activiteiten. De begin- en eindtijd van een cursus staat vermeld op de website. Wijzigingen op begin- en eindtijd kunnen in wederzijds overleg gedaan worden.
De deelnemer dient de instructies van de instructeur of tochtleider in verband met veiligheid, programma en groepsgebeuren altijd te volgen. Bij het niet volgen van de instructies kan een deelnemer uitgesloten worden van verdere deelname. Ongemakken en kosten die uit de twee bovengenoemde punten voortvloeien zijn voor rekening van de deelnemer. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op een schadevergoeding of terugbetaling van het verschuldigde bedrag.

Risico en Aansprakelijkheid
Alle activiteiten zijn niet gevaarlijk; desondanks is het onderstaande in acht te nemen. Alle activiteiten vinden buiten plaats in de natuur, welke door haar aard nooit geheel risicovrij is. Ondanks dat DH Buitensport alle redelijke voorzorgsmaatregelen neemt om dit risico te minimaliseren, accepteert de deelnemer dat ongelukken kunnen plaatsvinden zonder dat DH Buitensport de schuld treft. DH Buitensport accepteert alleen de verantwoordelijkheid voor ongevallen die het directe gevolg zijn van nalatigheid van DH Buitensport. DH Buitensport is niet aansprakelijk voor ongevallen die voortvloeien uit het niet volgen van de instructies van de instructeur of tochtleider door de deelnemer.

Tijdens buitensportactiviteiten bij gebruik door DH Buitensport gebouwde touwopdrachten dan wel hindernissen is het betreden uitsluitend toegestaan onder begeleiding van DH Buitensport en ten aller tijde op eigen risico. DH Buitensport draagt zorg voor de veiligheid van de touwopdrachten dan wel hindernissen.  DH Buitensport accepteert alleen de verantwoordelijkheid voor ongevallen die het directe gevolg zijn van nalatigheid van DH Buitensport. DH Buitensport is niet aansprakelijk voor ongevallen die voortvloeien uit het niet volgen van de instructies van de instructeur of tochtleider door de deelnemer. DH Buitensport of personen werkend in opdracht van DH Buitensport kunnen niet  aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel op welk vlak dan ook, die kunnen voortvloeien uit activiteiten die door DH Buitensport zijn georganiseerd.

DH Buitensport is niet aansprakelijk voor het verlies of beschadiging van persoonlijke spullen van de deelnemer. Medische problemen die van invloed kunnen zijn op het volgen van een activiteit, dienen op de overeenkomst (het inschrijfformulier) gemeld te worden. Gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor risico van de deelnemer. Als een deelnemer een levensbedreigende allergie heeft, dient dit altijd gemeld te worden. zowel in de overeenkomst als mondeling bij aanvang van de activiteit.

Ter beschikking gestelde materialen en huurmaterialen
Wanneer DH Buitensport materiaal ter beschikking stelt, dient de deelnemer verantwoord met dit materiaal en overeenkomstig de gegeven instructie om te gaan. Kosten die ontstaan door verlies, nalatigheid of vernielzucht zullen in rekening gebracht worden. De gehuurde materialen worden alleen verhuurd aan een deelnemer van een door DH Buitensport georganiseerde activiteit. De materialen worden op de startlocatie uitgeleverd en na afloop weer ingeleverd tenzij anders is afgesproken. Schade of gebreken die zijn ontstaan door het onjuist gebruik of nalatigheid worden in rekening gebracht. 
De aangegeven verhuurkosten zijn voor de duur van de activiteit.  

Klachten
In geval dat een deelnemer een klacht heeft over de activiteit, dient de deelnemer deze tijdens de activiteit te melden bij de leider van de activiteit, zodat deze de gelegenheid krijgt om de klacht te verhelpen.
Een klacht die na het beëindigen van de activiteit wordt gemeld, heeft geen invloed op de reeds gehouden activiteit. Deze wordt meegenomen in de evaluatie voor de toekomstige activiteiten van DH Buitensport. Een klacht leidt niet tot het terugbetalen van verschuldigde bedragen.

 

 
 
 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn